25-05-2021

Zapytanie ofertowe - budowa laboratorium CBR

UWAGA

AKTUALIZACJA 15.06.2021

Tytuł projektu: „Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego poprzez stworzenie laboratorium w celu prowadzenia prac badawczo rozwojowych na rzecz sektora odzysku materiałowego surowców oraz sektora systemów wydobywczych”.

 

  • NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SIGMA Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Barak 6, 21-002 Jastków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028577, numer NIP 7131045797, numer REGON 430682044, o kapitale zakładowym 504.000,00 zł w pełni opłaconym.

  • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa laboratorium CBR.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie budowlanym – Załącznik nr 5a, przedmiarze robót -Załącznik nr 5b, projekt wykończenia wnętrza i elewacji budynku – Załącznik nr 5c. UWAGA - Przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej uwzględnionej w pkt 86 Przedmiaru robót roboty budowlane oraz dział 1.1.8 i dział 2.2.5 Przedmiar robót instalacje elektryczne – z Załącznika nr 5b (Wykonawca nie składa oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej). Przedmiary robót stanowią materiały pomocnicze do wyceny inwestycji.
  3. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane,

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

- 45311200-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

  • TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
  2. Za termin realizacji zamówienia uznaje się dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego, potwierdzonego podpisanym przez obie strony Protokołem odbioru końcowego.

Pełna treść zapytania ofertowego w załącznikach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe - budowa laboratorium 25.05.2021

2. Załącznik 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

4. Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik 4 - Wykaz robót referencyjnych

6. Załącznik 5 - Informacja o udostępnieniu dokumentacji projektowej

7. Załącznik 5a - Projekt budowlany

8. Załącznik 5b - Przedmiary

9. Załącznik 5c - Projekt wykończenia wnętrz

10. Załącznik 6 - Projekt umowy

Pozostałe aktualności