22-03-2021

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dn. 22.03.2021

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu numer RPLU.03.05.00-06-0083/19 pn. „Zakup usług specjalistycznego doradztwa w celu podniesienia konkurencyjności firmy SIGMA S.A.” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie: 3.5 Bon na doradztwo , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej powyższe usługi.

Szczegółowa specyfikacja usług do pobranie tutaj.

Formularz ofery do pobrania tutaj.

Edit 2021-04-01: 

Szanowni Państwo,
procedura rozeznania rynku miała na celu ustalenie wartości przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia została określona w przedziale do 50 tyś. złotych.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Pozostałe aktualności