System złożony optymalizujący procesy technologiczne i logistyczne oparty na sztucznej inteligencji, tomografii i internecie rzeczy

System złożony optymalizujący procesy technologiczne i logistyczne oparty na sztucznej inteligencji, tomografii i internecie rzeczy

Od 01.05.2020 r. Netrix S.A. w partnerstwie z firmą Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „System złożony optymalizujący procesy technologiczne i logistyczne oparty na sztucznej inteligencji, tomografii i internecie rzeczy”

Opis i cel projektu

Celem projektu jest zbudowanie systemu do obsługi i optymalizacji procesów technologicznych i logistycznych związanych z logistyką i produkcją w elektrowniach, biogazowniach i firmach produkcyjnych. W ramach prac B+R zostaną opracowane:

- nowe techniki pomiaru i konstrukcji nowatorskich inteligentnych urządzeń pomiarowych;

- struktura systemu wraz z interfejsem mobilnym;

- nowe unikalne algorytmy do optymalizacji i analizy danych, algorytmy do rekonstrukcji obrazu i monitoringu procesów logistyczno-technologicznych;

- moduł do analizy danych;

- system ekspercki;

- prototyp systemu.

Platforma będzie umożliwiała zarządzanie inteligentną strukturą firm w zakresie procesów, technologicznych i logistycznych. Pozwoli na zarządzanie i optymalizację skupu surowców, współpracę logistyczną, monitoring procesów technologicznych, spalania, analizę przestrzenną, wykrywanie wzorów, przewidywanie awarii i przestojów i współpracę z aplikacjami zewnętrznymi. System będzie działał autonomicznie, monitorując, sterując, wykonując pomiary i gromadząc ich wyniki. Zebrane dane będą mogły zostać w prosty sposób zwizualizowane. Dodatkowo posłużą do stworzenia unikatowej bazy wiedzy i będą wspomagały system ekspercki.

Nowość i innowacyjność systemu to:

- unikalne rozwiązanie technologiczne (inteligentne autonomiczne sensory pomiarowe, model sieci sensorowej);

- nowe algorytmy do optymalizacji, rekonstrukcji i analizy danych.

Efektem finalnym projektu będzie prototyp systemu wraz z prototypem unikatowych inteligentnych sensorów pomiarowych oparty o techniki tomograficzne i sztuczną inteligencję. Kluczową rolę w projekcie odegra Partner - SIGMA S.A., który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie modelu sieci sensorowych, konstrukcję struktury sieci i technik pomiaru, projektowanie i integracje poszczególnych składowych rozwiązania. Lider projektu posiada odpowiednie zaplecze techniczne wyposażone aparaturę badawczą m.in. frezarkę, analizator widma, drukarkę i skaner 3d, generator funkcji, oscyloskopy cyfrowe, multimetry, oprogramowania matlab, LabView, sketchup, tomografy rezystancyjne i ultradźwiękowe.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie pracowników do zespołu badawczego
  2. Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-badawczej
  3. Wzrost innowacji wytwarzanych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej, poprzez stworzenie prototypu systemu wraz z prototypem unikatowych inteligentnych sensorów pomiarowych opartych o techniki tomograficzne i sztuczną inteligencję.

 

Wskaźniki produktu i rezultatu opisujące założone cele:

- Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.

- Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.

- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

- Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R

- Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi

- Liczba realizowanych projektów B+R

- Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej

- Liczba przedsiębiorstw, wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba i miejsce realizacji projektu Beneficjenta oraz Partnera.

 

Wartość Projektu wynosi 3 794 321,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 670 167,71 zł