Mobilny multimodalny tomograf impedancyjno-pojemnościowy

Mobilny multimodalny tomograf impedancyjno-pojemnościowy

 

Od 01.12.2020 r. Netrix S.A. w partnerstwie z firmą Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Mobilny multimodalny tomograf impedancyjno-pojemnościowy”

Opis i cel projektu

Celem projektu jest zbudowanie mobilnego tomografu impedancyjno-pojemnościowego do analizy przepływów i optymalizacji procesów technologicznych. W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych zostaną opracowane:

 • Konstrukcja urządzenia pomiarowego oparta na tomografii impedancyjnej i pojemnościowej.
 • Konstrukcja sterownika sprzężenia zwrotnego.
 • Wzorce numeryczne do modelowania procesów, rozwiązywania problemów odwrotnych dla metod deterministycznych, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia.
 • Moduł analiza danych, optymalizacji, wizualizacji i rekonstrukcja obrazów.
 • Aplikacja na wbudowanym systemie tomografu.
 • Aplikacja do konfiguracji, monitorowania i sterowania systemem złożonym.
 • Monitorowanie procesów technologicznych.
 • Sterowanie i optymalizacja procesów wytwórczych.
 • Przetwarzanie i analiza danych.
 • Analiza przestrzenna procesów technologicznych.

Rynek docelowy dla projektowanego rozwiązania stanowią takie branże jak spożywcza, chemiczna, farmaceutyczna, petrochemiczna i wydobywcza. Kluczową rolę w projekcie odegra Partner - SIGMA S.A., który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie sterownika do sprzężenia zwrotnego.

Mierzalnym efektem projektu będzie stworzenie prototypu multimodalnego tomografu impedancyjno-pojemnościowego. Kluczowym efektem będzie również stworzenie systemu złożonego, który będzie umożliwiał wykonywanie pomiarów na modelu demonstracyjnym z możliwością sterowania i analizą danych. Produktem końcowym będzie w pełni funkcjonalne rozwiązanie demonstracyjno-testowe.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie pracowników do zespołu badawczego
 2. Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-badawczej
 3. Wzrost innowacji wytwarzanych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej, poprzez stworzenie prototypu systemu wraz z prototypem unikatowych inteligentnych sensorów pomiarowych opartych o techniki tomograficzne i sztuczną inteligencję.

 

Wskaźniki produktu i rezultatu opisujące założone cele:

 •  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 •  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 •  Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.
 •  Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R
 •  Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
 •  Liczba realizowanych projektów B+R
 •  Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej
 •  Liczba przedsiębiorstw, wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.
 •  Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.
 •  Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba i miejsce realizacji projektu Beneficjenta oraz Partnera.Wartość Projektu wynosi 4 238 110,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 911 218,75 zł